Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) arvamus haruapteekide küsimuses

Lp Helmen Kütt
sotsiaalkomisjoni esimees
Riigikogu sotsiaalkomisjon
sotsiaalkomisjon@riigikogu.ee                                                                            Meie: 30.10.2018 nr 46

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) arvamus haruapteekide küsimuses.

Pöördume teie poole palvega pöörata tähelepanu 55 haruapteegi võimaliku sulgemise ohule 2019. aasta 9. juuniks.

EPIKoda koos liikmesorganisatsioonidega on mures, et ravimiseaduse 09.07.2019 jõustuv haruapteekide reformi puudutav säte võib olla ebakõlas meie arengukavas määratletud eesmärgiga parandada puuetega inimeste ja krooniliste haigete igapäevast majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut ning vähendada hooldus- ja halduskoormust.

Terve 2018. aasta jooksul on ajakirjandus korduvalt käsitlenud nn haruapteekide probleemi, olles saanud algusee ravimiseaduse muutmisest, mille eesmärgiks oli apteegiteenuse kvaliteedi ühtlustamine läbi linnades asuvate haruapteekide reformimise põhiapteekideks. Reformi elluviimiseks pidid apteekrid hakkama haruapteekidele taotlema põhiapteegi tegevuslubasid. Samaaegselt rakendus teinegi ravimiseaduse muudatus, mis keelas uute tegevuslubade väljastamise nn vertikaalselt integreeritud apteegipidajatele. Kahetsusväärsel kombel on aga just integreeritud apteegipidajad need, kellele haruapteegid valdavas osas kuuluvad.

Kahe paralleelse seadusemuudatuse sisulise vastuolu tulemusena kujunenud olukord võib EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide hinnangul vähendada apteegiteenuse kättesaadavust just nendes piirkondades ehk väiksemates linnades, kus tervishoiuteenus tervikuna on juba täna vähem kättesaadavam kui suuremates linnades. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et väiksemates linnades on apteek puudega ja/või kroonilise haigusega inimestele sageli kõige kättesaadavam (lahtiolekuaegade ja asukoha tõttu) professionaalne tervisetugi üldse, mitte pelgalt ravimimüügi punkt.

Oleme mures, et apteegivõrgu koomaletõmbamine (sulgemine ähvardab 55 haruapteeki) võib oluliselt halvendada puuetega inimeste ja krooniliste haigete ligipääsu apteegiteenusele üle Eesti, iseäranis Ida-Virumaal, Raplamaal ja Põlvamaal. Isegi kui haruapteegi sulgemise järel on lähim põhiapteek kahe kilomeetri raadiuses, siis selline geograafiline lähedus võib osutuda näiliseks, arvestades ühistranspordi ebapiisavust ja puudega inimeste liikumistakistusi.

Palume sotsiaalkomisjonil teemat arutada ja teha kõik endast olenev, et haruapteegid saaksid oma tegevust praegusel kujul jätkata ka pärast 9. juunit 2019, kuni 01.04.2020-ni., ehk kuupäevani, mil kaks ravimiseaduse muudatust saaksid jõustuda sünkroonis.