Uudiste arhiiv: 2018

Abivahendi süsteemis on tõsiseid kitsakohti

Eesti Puuetega Inimeste Koda  (EPIKoda) pöördus 8. veebruaril Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti poole seoses abivahendite süsteemi korralduses esinevate murekohtadega. Leiame, et abivahendite kättesaadavus peab muutuma neid vajavatele inimestele senisest ladusamaks, vajaduspõhisemaks ja võrdsemaks.

Mis teeb meid murelikuks?

  1. Abivahendite hüvitamise piiramine alates 01.02.2018. veebruarist 2018 peatati tähtajatult hüvitised sellistele abivahenditele, mille puudumine ei takista iseseisvat toimetulekut ega tekita täiendavaid tervisekahjusid ja/või mille kasutamiseks on võimalik alternatiive leida või soetada tavakaubandusest.  Oleme rahulolematud, et teatud abivahendite grupid on suletud teadmata ajaks ja puudub selgus, kui kauaks piirangud kehtima jäävad. Kahetsusväärne on ka asjaolu, et muudatus viidi ellu puuetega inimeste esindusorganisatsioone otsustusprotsessi kaasamata.
  2. Abivahendite soodustingimustel kättesaadavus statsionaarselt ravilt kodusele ravile siirdujatele. Olles sama teema tõstatanud juba 2017. aasta mais, kuid seni lahendusteta, juhime uuesti tähelepanu probleemidele soodustingimustel abivahendite kättesaadavusega inimestele, kes vajavad abivahendit trauma- või ravijärgselt. Oleme seisukohal, et probleem tuleb lahendada tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna aktiivses koostöös.
  3. Abivahendite andmekogu sisustamine. Abivahenditega tegelevate ettevõtete poolt andmete kandmine meditsiiniseadmete ja abivahendite andmekogusse on olnud väga tagasihoidlik ning andmekogu ei täida oma rolli. Seetõttu on abivahenditest turuülevaate saamine jäänud ebaõiglaselt suures mahus puuetega inimeste ja nende pereliikmete õlgadele. Küsime, miks on abivahendite kandmine registrisse olnud siiamaani ettevõtete poolt tagasihoidlik ning millised on Sotsiaalministeeriumi edasised sammud olukorra lahendamiseks.
  4. Isikliku abivahendi kaart. Paberkandjal isikliku abivahendi kaardi kasutamine tekitab liigset ja ebamõistlikku koormust, elektrooniliselt vastav info osapoolte vahel ei liigu. Näiteks kaardi esmasel taotlemisel tuleb lisaks arsti või spetsialisti külastamisele taotlejal minna füüsiliselt Sotsiaalkindlustusametisse kohale. Lisaks peab abivahendeid soetama minnes kaart alati kaasas olema, näiteks ka igakuiseid mähkmeid ostes. Samuti nõutakse kallimate abivahendite ooteajaga tellimisel abivahendi ettevõttest, et taotleja viiks abivahendi kaardi ettevõttesse füüsiliselt kohale lausa kahel korral – abivahendi tellimust esitades ning abivahendit kätte saades. Küsime, millal on plaanis viia isikliku abivahendi kaart digitaalsele kujule, mis vähendaks sihtgrupi liigset ja ebamõistlikku haldus- ja ajakoormust.
  5. Abivahendite kättesaadavus hoolekandeasutuses elavatele inimestele. Tuletame meelde, et lahendamata on hoolekandeasutuses elavate inimeste ebavõrdne kohtlemise abivahendite kättesaadavusel võrreldes kodus elavate inimestega. Vastava seisukoha on esitanud ka õiguskantsler 17.10.2017. Kui kodus elavale inimesele abivahendi soetamisel kaetakse riigi poolt suur osa selle ostu- või üürihinnast, siis inimene, kes elab üldhooldekodus või mõnes muus hoolekandeasutuses, abivahendi soetamiseks või üürimiseks samasugust toetust ei saa. Loodame, et antud kitsaskoht saab peagi Riigikogu poolt sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõige 3 muutmisega põhiseadusega kooskõlla viidud.
  6. Lisaks tundsime huvi, miks ei ole arvestatud Eesti Pimedate Liidu ettepanekutega lisada teatud abivahendigruppide puhul määrajate ringi perearst ning taastada hüvitatavate abivahendite nimekirjas teatud abivahendigruppide loetelu.

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda sai 25-aastaseks

Veebruaris 2018 sai Eesti Puuetega Inimeste Koda 25 aastaseks. Selle auks korraldas Eesti Puuetega Inimeste Koda 02.03.2018 Tallinnas Swiss Hotellis piduliku ürituse, kus tunnustati aumärgiga kauaaegseid ühingute ja kodade juhte.

SOOVIME EESTI KOJALE KA MEIE POOLT PALJU ÕNNE!!!

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“

Eesti Puuetega Inimeste Kojal valmis ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni eesmärk on kaitsta puuetega inimeste õigusi, parandada nende toimetulekut ja tagada, et riik ja teised osapooled astuksid selleks vajalikke samme. Eesti ratifitseeris konventsiooni 30. mail 2012. aastal, kokku on 2017. aasta seisuga konventsiooni  ratifitseerinud 175 riiki. Esimese riikliku aruande esitas Eesti ÜRO-le 2015. aastal. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile konventsiooni kontekstis ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat, koostas Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) variraporti, mahukaima ja põhjalikema uuringu EPIKoja ajaloos.  EPIKoja 25. ja Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valminud variraporti „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ eesmärk on juhtida tähelepanu kitsaskohtadele ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmisel, toetudes praktilisele tegelikkusele Eesti puuetega inimeste elus ning anda soovitusi probleemide lahendamiseks

Raport koosneb 14-st valikartiklist: art. 4 üldkohustused, art. 5 võrdsus ja mittediskrimineerimine, art. 6 puuetega naised, art. 7 puuetega lapsed, art. 9 juurdepääsetavus, art. 12 võrdne tunnustamine seaduse ees, art. 19 iseseisev elu ja kogukonda kaasamine, art. 24 haridus, art. 25 tervishoid, art. 26 habilitatsioon ja rehabilitatsioon, art. 27 töö ja tööhõive, art. 28 küllaldane elatustase ja sotsiaalne kaitse, art. 29 osalemine poliitilises ja avalikus elus ning art. 33 riiklik rakendamine ja järelevalve.

Meedia kajastus:

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/puuetega-inimeste-esindajad-ametkonnad-ei-vota-puuetega-inimeste-n215045

https://www.err.ee/686813/eestis-saavad-abi-vaid-tugevad-puudega-inimesed

https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/d150c3ea-2761-4806-95e7-a87528b7d287/raport-votab-kokku-puuetega-inimeste-peamised-heaolu-kitsaskohad

http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-puuetega-inimeste-raport/

http://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/16536-2018-03-01-puuetega-inimeste-heaks-on-vaja-uhtset-abivajaduse-hindamise-alust

https://www.err.ee/686847/eestis-saavad-vajalikku-abi-vaid-tugevamad-puuetega-inimesed

http://www.tallinnatv.eu/uudised/n%C3%A4dal/16560-2018-03-04-nadal