Üheskoos ületame kõik tõkked

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda  (registrikood 80069916)   on mittetulundusühing, kes on katusorganisatsiooniks Ida-Virumaal tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele, kelle ülesandeks on arendada koostööd ja viia liikmete probleemid ja nõudmised omavalitsuste ja üldsuse tasandile.

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda aitab sul igapäeva eluga paremini toime tulla. Paljudele küsimustele leiad vastuse siitsamalt lehelt.

Ida-Virumaa puuetega inimestele korraldame palju toredaid sündmusi ja koolitusi. Käime külas teistel puuetega inimeste asutusel, tähistame koos olulisi sündmusi ja õpime vajalikke oskusi.

Koda pakub igapäeva elu toetamise ja toetatud elamise teenuseid. Kliki allpool olevatele kastidele ning tutvu nendega lähemalt.

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes.  Koja koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.  Koja kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse.

Oma igapäevases tegevuses lähtub Koda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Koda järgib Vabaühenduste Eetikakoodeksit, mis sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Koja eetilised põhimõtted:

1) Demokraatlik juhtimine ja toimimine;

2) Kodaniku julgus ja hoolivus;

3) Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine;

4) Vastutus ning aruandmiskohustus;

5) Avatus ja läbipaistvus;

6) Sõltumatus ja huvidekonflikti vältimine;

7) Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine;

8) Sallivus.