Hooldusega tegelevate töötajate koolitus

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda koostöös Virumaa Teabekeskusega korraldas hooldusega tegelevatele töötajatele koolituse, mille lõpetanu sai 15.12.03 ka vastava tunnistuse.
Koolituse ülesandeks oli anda hoolekandetöötajatele teadmisi-, oskusi -, valmidust tööülesannete paremaks täitmiseks. Koolituse kogumaht oli 56 tundi s.o 7 koolituspäeva x 8 akadeemilist tundi.

Teemad, mida käsitleti:
hooldustoimingute põhimõtted;
hoolduse tööviisid ja-vahendid;
nõustamine kui üks oluline kliendiga suhtlemise viis;
usaldusliku suhte loomine;
abivajaja kuulamine ja mõistmine;
probleemse kliendiga suhtlemine;
kriisid;
töövahendid sotsiaalhooldustöös;
suhtlemine kliendiga;
eneseabi;
hooldus koostööna;
ametieetika hooldustöös;
eetilised probleemid hoolduses.

Rahastajad: Eesti Sotsiaalministeerium ning osalejate omaosalus