Ida-Virumaa PIK arendustegevus ning teenuste arendamine 2013 aastal

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsiooniks 21-le kohalikule puuetega inimeste organisatsioonile/asutusele, kus korraldatakse nii omavahelist koostööd, kui koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Fondiga. Ida-Virumaa PIK on koostööorganiks maakonnas tegutsevate erinevate puuetega inimeste organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ametkondade esindajate vahel. Lähtuvalt “Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava põhimõtetest ja tegevusest aastatel 2012-2017” on Koja missiooniks kaasa aidata puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste loomisele. Programmi õnnestumine aitab kaasa Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni igakülgsele täitmisele.

Projekti raames jätkuvad Koja arendustegevused ning igapäevaselt jätkatakse erinevate teenuste osutamist ning nende arendamist.

Koja ruumides tegutseb jätkuvalt 4 päeva nädalas puuetega inimeste päevakeskus, kus osutatakse teenust psüühiliste erivajadustega inimestele, kes on teenusele suunatud SKA suunamiskirjaga.

TEGEVUSED:

I ARENDUSTEGEVUSED KOGU 2013 AASTA VÄLTEL

• Koja juhatuse ja lepinguliste töötajate igapäevane töö Koja prioriteetide ja tegevusplaani täitmiseks;

• Koja istungite ettevalmistamine ja läbiviimine;

• Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopäevade korraldamine;

• Päevakeskuse teenuste väljaarendamine ja pakkumine klientidele;

• Ida-Virumaa puuetega inimestele koolituste korraldamine ja puuetega inimeste päeva läbiviimine;

• koostöö korraldamine teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, osalemine erinevates koostööprojektides;

• puuetega inimestele võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise jälgimine, erinevate kohalike omavalitsuste ja maavalitsuse töörühmade töös osalemine;

• osalemine üleriigilisel puuetega inimeste taidlusfestivalil juunis 2013 Viljandis;

• koostöö tihendamine teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega.

II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE KOGU 2013 AASTA VÄLTEL

• jätkata igapäevaselt teenuste osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;

• jätkata koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, Jõhvi valla sotsiaalosakonnaga, Toila ja Kohtla valla sotsiaalosakonnaga. Sõlmida eelpool nimetatud asutustega teenuse lepingud;

• arendada juba pakutavaid teenuseid ning laiendada teenusel olevate inimeste hulka

Projekti osaline rahastus  HMN kaudu.