Ida-Virumaa PIK tegevusprogramm aastaks 2013

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda täidab konkreetse projekti tegevustega eesmärki viia ellu Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni reegleid, eriti reeglis 18 puuetega inimeste organisatsioonidele pandud rolle.

Projekti raames korraldab Koda allorganisatsiooni juhtidele info ning koolituspäevi, erinevaid maakondlike seminare ja üritusi. Projekt on seotud sotsiaalvaldkonnaga ning sihtrühmaks on Ida-Virumaal tegutsevad puuetega inimeste organisatsioonid ning nende liikmed.

Põhikirjast tulenevalt on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja eesmärk:

• Olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondliku koostöö ning koordinatsiooniorganiks;

• Teha tihedat koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja teiste erinevate puuetega inimeste ühendustega;

• Eesmärgi saavutamiseks teeb Ida-Virumaa PIKoda koostööd kohalike võimuorganitega ning oma tegevuses lähtutakse Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsioonist.

Ida-Virumaa PIKoja eesmärk aastaks 2013 on:

• Korraldada Koja allorganisatsioonide juhtidele erinevaid koolitus- ja infopäevi, andes seeläbi puuetega inimestele teadmisi ja oskusi iseseisvas elus toimetulekuks, toetada nende võrdväärset osalemist ühiskonnas;

• Korraldada maakonna puuetega inimestele koolitusi, puuetega inimeste päeva tähistamine ja muid erinevaid ühisüritusi;

• Jätkata Ida-Virumaa PIK arengukava põhimõtete ja eesmärkide täitmist;

• Jätkata ümarlaudade korraldamist linnades ja valdades, mille läbi suureneb koostöö omavalitsustega;

• Jätkata psüühiliste erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse osutamist ning teenuste arendamist.

KOJA LIIKMESORGANISATSIOONIDE JUHTIDE KOOLITUS

1-2 koolitust aasta jooksul, millede eesmärgiks on puuetega inimeste organisatsioonide juhtidele anda teadmisi ja oskusi (standardreeglite 1.reegel: puuetega inimeste teadlikkuse tõstmine):

• Meeskonnatöö

• Projektitöö;

• Aruandlus jne

KOOSTÖÖ ARENDAMINE/ TIHENDAMINE TEISTE MAAKONDADE KODADEGA JA SOTSIAALASUTUSTEGA

1 koolitus/kohtumine teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega ja sealsete sotsiaalasutuste külastamine. Rehabilitatsiooni ürituse korraldamine. Sellised üritused on väga olulised organisatsioonide juhtidele stimuleerimaks nende tegevust ning saamaks häid ideid ja toredaid koostööpartnereid edaspidiseks (reeglid 1: teadlikkuse tõstmine, 11: õigus vabale ajale)

RAHVUSVAHELINE PUUETEGA INIMESTE PÄEV

Plaanitav toimumise aeg 2013 detsember, toimumise kohaks Ida-Virumaa, osalejate arv 60 inimest + osalemine Tallinnas toimuval puuetega inimeste päevale pühendatud pidulikul üritusel. Korraldajaks I-V PIKoda. (reegel 1: teadlikkuse tõstmine, 11: õigus vabale ajale).

• Vastuvõtt päevast osavõtjatele.

OSALEMINE TAIDLUSÜLEVAATUSEL VILJANDIS

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja liikmed osalevad 2013.a. juunis korraldataval taidlusülevaatusel Viljandis (reegel 11: Õigus vabale ajale).

Projekti osaline rahastus saadakse HMN kaudu.