Õiguskantsleri seisukoht sotsiaalteenuste korraldamisest KOV-des

Õiguskantsleri poolt 24.10.2016 esitatud seisukoha sotsiaalteenuste korraldamisest kohalikes omavalitsustes.

Nagu õiguskantsler oma seisukohas viitab, siis on temani jõudnud arvukalt küsimusi sotsiaalhoolekande seaduse tõlgendamise kohta konkreetsetes elulistes olukordades. Loodetavasti aitab järgnev märgukiri siin laiemat selgust luua ja võimaldab puuetega inimestel ja nende lähedastel toetuda õiguskantsleri seisukohale oma õiguste eest KOV poolt kohustuslikus korras osutatavate teenuste tarbimisel. Linnade ja valdade sotsiaalhoolekandealaste õigusaktide kooskõla sotsiaalhoolekande seaduse ja põhiseadusega püsib lähiaastatel õiguskantsleri teravdatud tähelepanu all.

Riigikogu on sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) 2. peatüki 2. jaos sätestanud kohalikule omavalitsusele kohustuse osutada kümmet sotsiaalteenust. Nendeks on:

 koduteenus – täisealise abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises;
 väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – täisealise abistamine ja hooldamine
hooldekodus;
 tugiisikuteenus – täisealise ja lapse motiveerimine, juhendamine ja iseseisva toimetuleku
arendamine;
 täisealise isiku hooldus – puudega täisealise abistamine õiguste ja kohustuste kandmisel;
 isikliku abistaja teenus – puudega täisealise abistamine igapäevastes tegemistes;
 varjupaigateenus – täisealisele ajutise öömaja võimaldamine;
 turvakoduteenus – lapsele või täisealisele ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja
kriisiabi võimaldamine;
 sotsiaaltransporditeenus – puudega inimesele kohase sõiduki kasutamise võimaldamine;
 eluruumi tagamine – sobiva eluruumi kasutamise võimaluse loomine inimesele, kes seda
ise pole võimeline leidma;
 võlanõustamisteenus – võlgnevus- ja toimetulekuprobleemiga inimese nõustamine
võlgnevuste lahendamisel ja ennetamisel.

Õiguskantsleri seisukoht sotsiaalteenuste korraldamisest kohalikes omavalitsustes on leitav siit:
http://oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/sotsiaalteenused_kohalikus_omavalitsuses.pdf