Põhikiri

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja põhikiri

I Üldsätted

1. Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi I-V PIK) on mittetulunduslik ühing, mis tegutseb liikmete-puuetega inimeste omavalitsuse alusel.

2. I-V PIK on asutatud Jõhvis 30.augustil 1994.a.

3. I-V PIK on eraõiguslik juriidiline isik oma pangakonto ja pitsatiga.

4. I-V PIK juhindub oma tegevuses seadustest, õigusaktidest, Eesti Puuetega Inimeste Koja põhikirjast ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.

5. I-V PIK asukoht on Jõhvi linn.

6. I-V PIK on asutatud ajatult.

7. I-V PIK majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

II Eesmärk ja ülesanded

8. I-V PIK tegevuse eesmärk on arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ja viia oma liikmete probleemid ja nõudmised omavalitsusasutuste, maavalitsuste(linnavalitsuste) ja üldsuse tasandile.

9. I-V PIK ülesanded on:

9.1. osalemine omavalitsuse- ja maa(linna)valitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide väljatöötamises;

9.2. koostöö vabariikliku Puuetega Inimeste Koja ja erinevate puuetega inimeste ühendustega;

9.3. ravi, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ja iseseisva toimetuleku küsimuste teadvustamine ja lahendamisele kaasaaitamine;

9.4. liikmeid puudutav infotöötlus;

9.5. avalike suhete korraldamine;

9.6. oma liikmete tegevuse koordineerimine;

9.7. avatud päevakeskuse teenuse osutamine;

9.8. koolituste ja teabepäevade korraldamine.

III Vara ja vahendid

10. I-V PIK varade tekkimise aluseks võib olla:

10.1. koolitustöö;

10.2. kirjastustegevus;

10.3. projektitöö;

10.4. sponsorlus;

10.5. annetused;

10.6. muu seadustega kooskõlas olev tegevus.

11. I-V PIK korraldab raamatupidamist vastavalt Raamatupidamise Seadusele.

IV Liikmed

12. I-V PIK liikmed võivad olla registreeritud eraõiguslikud- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on arendada I-V PIK-ga sama tegevust ja kes kohustuvad täitma käesoleva põhikirja nõudeid.

13. Liikmeks astumisel esitab isik I-V PIK-le kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

14. Väljaastumisel esitab isik I-V PIK-le kirjaliku avalduse. Lahkunud liige kustutatakse I-V PIK nimekirjast.

15. Üldkoosolek võib liikme välja arvata kui:

15.1. I-V PIK sisulisel tööl ei osaletud 1 aasta jooksul;

15.2. I-V PIK põhikirja on eiratud või jämedalt rikutud.

V Liikmete õigused ja kohustused

16. I-V PIK liikmel on õigus:

16.1. osaleda I-V PIK üritusel;

16.2. esitada ettepanekuid ja arupärimisi I-V PIK tegevust puudutavates küsimustes;

16.3. osaleda hääleõigusega I-V PIK üldkoosolekutel;

16.4. valida ja olla valitud I-V PIK organitesse.

17. I-V PIK liige on kohustatud:

17.1. täitma I-V PIK põhikirja ja kodukorda;

17.2. täitma endale võetud kohustusi;

17.3. teatama I-V PIK-le liikmete arvestuse pidamiseks oma asukoha- ja registriandmed;

17.4. osalema I-V PIK üldkoosolekutel.

VI Üldkoosolek

18. I-V PIK kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas.

18.1. erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele, juhatuse esimehe või revidendi nõudmisel;

18.2. erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse liikmetele ette 14 päeva enne selle toimumist kirjalikult;

18.3. üldkoosoleku läbiviimise koht, aeg ja päevakord teatatakse liikmetele ette 14 päeva enne selle toimumist kirjalikult;

18.4. üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üle poole kohale saabunud liikmetest on koosoleku läbiviimise poolt;

18.5. üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

19. Üldkoosoleku pädevuses on:

19.1. põhikirja muutmine ja täiendamine;

19.2. 1 kuni 3 liikmelise juhatuse valimine 4 aastaks;

19.3. revidendi valimine 4 aastaks;

19.4. hinnangu andmine juhatuse tööle.

20. Üldkoosolek kuulab ära juhatuse esimehe ja revidendi aruanded ja annab hinnangu.

VII Juhatus

21. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib I-V PIK tööd juhatus, kelle pädevuses on:

21.1. juhatuse esimehe valimine 4 aastaks;

21.2. ühingu töö organiseerimine ja eesmärkide täitmine;

21.3. majandustegevuse eelarve kinnitamine ning kõigi finants-majandustegevusega seotud ülesannete lahendamine;

21.4. majandusaasta aruande kinnitamine;

21.5. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

21.6. koosseisuliste töötajate ja nende töötasude kinnitamine.

22. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 4 korda aastas.

23. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõigis õigustoimingutes.

VIII Juhatuse esimees

24. Juhatuse esimees valitakse üldkoosoleku poolt 4 aastaks. Esimees on juhatuse liige ning juhatuse esimees.

25. Juhatuse esimehe pädevuses on:

25.1. korraldab I-V PIK igapäevast sisulist tööd;

25.2. korraldab juhatuse tegevust;

25.3. avab ja suleb pangakontosid;

25.4. omab I-V PIK nimel allkirjaõigust;

25.5. annab volikirju ja sõlmib lepinguid;

25.6. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule.

26. juhatuse esimehe äraolekul korraldab I-V PIK tegevust juhatuse poolt määratud ja volitatud isik.

IX Revident

27. Revident valitakse I-V PIK liikmete hulgast üldkoosoleku poolt 4 aastaks.

28. Revident on sõltumatu isik, kes jälgib I-V PIK tegevuse vastavust käesolevale põhikirjale ja koosoleku otsusele.

29. Revident kontrollib I-V PIK tegevust mitte harvem, kui 1 kord aastas.

X Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

30. I-V PIK ühinemine, jagunemine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

31. I-V PIK likvideerijaks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

32. I-V PIK likvideerimisel läheb allesjäänud vara samasuunalise tegevuse ja kasumit mittetaotlevale mittetulundusühingule.