Projektide arhiiv: 2013

Puuetega inimeste töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu

Projekti tegevused käivitusid 16.09.2013.

Projekti kestus kuni 30.11.2013.

Projekti rahastaja: HMN (Sotsiaalministeerium) läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi

Projekti meeskond:

projektijuht: Kaia Kaldvee;

mentor/juhendaja: Mari Jundas;

sotsiaalnõustaja: Tatjana Olesk;

psühholoogid: Marina Gurjakova ja Maret Kalda

Projekti üldeesmärk:

Ida-Virumaal toimub töövalmidust ja resotsialiseerimist toetav teenuste pakkumine puuetega inimestele (töötutele) ja seda koostöös  Virumaa Nõustamis- ja Aktiviseerimiskeskus MTÜ-ga

Alaeesmärgid:
•    Puuetega inimeste (pikaajaliste töötute) sotsiaalse kaasatuse tõstmine;
•    Töövõime ja töövalmiduse toetamine sotsialiseerimise kaudu;
•    Sotsiaalprobleemidega töötute kompleksne toetamine  – sotsiaalne grupinõustamine, individuaalne nõustamine, tööklubide tegevus, vabade töökohtade alase info pakkumine, tööandjate kaasamine, CVde kirjutamisel assisteerimine, kaasaaitamine kontaktide loomisele tööandjatega, tööotsing internetis, individuaalne tugi töölerakendumisel, tööharjutused Virumaa NAK keskuses.

Projekti sihtrühm:
Riskirühma kuuluvad töötud = puuetega inimesed, kellele on määratud puue

Sihtgrupi arv kokku:
Sihtgrupp kuni 12 puudega inimest, kes elavad kas Jõhvi keskregioonis (Jõhvi, Toila, Iisaku, Mäetaguse ja Kohtla vald) või Kohtla-Järve linnas.

Projekti kaasatud isikud võivad olla nii eesti- kui venekeelsed

Liikmesorganisatsioonide 2013 aasta projektitoetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA PEREDE ÜHING 400 EUR

SILLAMÄE MILOSERDIE 1 000 EUR

KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 800 EUR

NARVA IÜ EENAR 700 EUR

IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 400 EUR

IDA-VIRUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING 350 EUR

JÕHVI VAEGKUULJATE ÜHING 900 EUR

IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 1 000 EUR

NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 300 EUR

PUUETEGA INIMESTE JÕHVI ÜHING 300 EUR

NARVA PARKINSONI SELTS 150 EUR

PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI LOOTUS 500 EUR

NARVA PÄEVAKESKUS LAD 900 EUR

AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS 500 EUR

K-J SCLEROSIS MULTIPLEXI ÜHING 500 EUR

 

Ida-Virumaa PIK arendustegevus ning teenuste arendamine 2013 aastal

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda on katusorganisatsiooniks 21-le kohalikule puuetega inimeste organisatsioonile/asutusele, kus korraldatakse nii omavahelist koostööd, kui koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Fondiga. Ida-Virumaa PIK on koostööorganiks maakonnas tegutsevate erinevate puuetega inimeste organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ametkondade esindajate vahel. Lähtuvalt “Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava põhimõtetest ja tegevusest aastatel 2012-2017” on Koja missiooniks kaasa aidata puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste loomisele. Programmi õnnestumine aitab kaasa Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni igakülgsele täitmisele.

Projekti raames jätkuvad Koja arendustegevused ning igapäevaselt jätkatakse erinevate teenuste osutamist ning nende arendamist.

Koja ruumides tegutseb jätkuvalt 4 päeva nädalas puuetega inimeste päevakeskus, kus osutatakse teenust psüühiliste erivajadustega inimestele, kes on teenusele suunatud SKA suunamiskirjaga.

TEGEVUSED:

I ARENDUSTEGEVUSED KOGU 2013 AASTA VÄLTEL

• Koja juhatuse ja lepinguliste töötajate igapäevane töö Koja prioriteetide ja tegevusplaani täitmiseks;

• Koja istungite ettevalmistamine ja läbiviimine;

• Koja allorganisatsioonide juhtidele koolituste/infopäevade korraldamine;

• Päevakeskuse teenuste väljaarendamine ja pakkumine klientidele;

• Ida-Virumaa puuetega inimestele koolituste korraldamine ja puuetega inimeste päeva läbiviimine;

• koostöö korraldamine teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, osalemine erinevates koostööprojektides;

• puuetega inimestele võrdsete võimaluste standardreeglite täitmise jälgimine, erinevate kohalike omavalitsuste ja maavalitsuse töörühmade töös osalemine;

• osalemine üleriigilisel puuetega inimeste taidlusfestivalil juunis 2013 Viljandis;

• koostöö tihendamine teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega.

II TEENUSTE OSUTAMINE NING ARENDAMINE KOGU 2013 AASTA VÄLTEL

• jätkata igapäevaselt teenuste osutamist psüühiliste erivajadustega inimestele;

• jätkata koostööd Sotsiaalkindlustusametiga, Jõhvi valla sotsiaalosakonnaga, Toila ja Kohtla valla sotsiaalosakonnaga. Sõlmida eelpool nimetatud asutustega teenuse lepingud;

• arendada juba pakutavaid teenuseid ning laiendada teenusel olevate inimeste hulka

Projekti osaline rahastus  HMN kaudu.

 

 

Ida-Virumaa PIK tegevusprogramm aastaks 2013

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda täidab konkreetse projekti tegevustega eesmärki viia ellu Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni reegleid, eriti reeglis 18 puuetega inimeste organisatsioonidele pandud rolle.

Projekti raames korraldab Koda allorganisatsiooni juhtidele info ning koolituspäevi, erinevaid maakondlike seminare ja üritusi. Projekt on seotud sotsiaalvaldkonnaga ning sihtrühmaks on Ida-Virumaal tegutsevad puuetega inimeste organisatsioonid ning nende liikmed.

Põhikirjast tulenevalt on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja eesmärk:

• Olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondliku koostöö ning koordinatsiooniorganiks;

• Teha tihedat koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja teiste erinevate puuetega inimeste ühendustega;

• Eesmärgi saavutamiseks teeb Ida-Virumaa PIKoda koostööd kohalike võimuorganitega ning oma tegevuses lähtutakse Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsioonist.

Ida-Virumaa PIKoja eesmärk aastaks 2013 on:

• Korraldada Koja allorganisatsioonide juhtidele erinevaid koolitus- ja infopäevi, andes seeläbi puuetega inimestele teadmisi ja oskusi iseseisvas elus toimetulekuks, toetada nende võrdväärset osalemist ühiskonnas;

• Korraldada maakonna puuetega inimestele koolitusi, puuetega inimeste päeva tähistamine ja muid erinevaid ühisüritusi;

• Jätkata Ida-Virumaa PIK arengukava põhimõtete ja eesmärkide täitmist;

• Jätkata ümarlaudade korraldamist linnades ja valdades, mille läbi suureneb koostöö omavalitsustega;

• Jätkata psüühiliste erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse osutamist ning teenuste arendamist.

KOJA LIIKMESORGANISATSIOONIDE JUHTIDE KOOLITUS

1-2 koolitust aasta jooksul, millede eesmärgiks on puuetega inimeste organisatsioonide juhtidele anda teadmisi ja oskusi (standardreeglite 1.reegel: puuetega inimeste teadlikkuse tõstmine):

• Meeskonnatöö

• Projektitöö;

• Aruandlus jne

KOOSTÖÖ ARENDAMINE/ TIHENDAMINE TEISTE MAAKONDADE KODADEGA JA SOTSIAALASUTUSTEGA

1 koolitus/kohtumine teiste Eesti maakondlike puuetega inimeste kodadega ja sealsete sotsiaalasutuste külastamine. Rehabilitatsiooni ürituse korraldamine. Sellised üritused on väga olulised organisatsioonide juhtidele stimuleerimaks nende tegevust ning saamaks häid ideid ja toredaid koostööpartnereid edaspidiseks (reeglid 1: teadlikkuse tõstmine, 11: õigus vabale ajale)

RAHVUSVAHELINE PUUETEGA INIMESTE PÄEV

Plaanitav toimumise aeg 2013 detsember, toimumise kohaks Ida-Virumaa, osalejate arv 60 inimest + osalemine Tallinnas toimuval puuetega inimeste päevale pühendatud pidulikul üritusel. Korraldajaks I-V PIKoda. (reegel 1: teadlikkuse tõstmine, 11: õigus vabale ajale).

• Vastuvõtt päevast osavõtjatele.

OSALEMINE TAIDLUSÜLEVAATUSEL VILJANDIS

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja liikmed osalevad 2013.a. juunis korraldataval taidlusülevaatusel Viljandis (reegel 11: Õigus vabale ajale).

Projekti osaline rahastus saadakse HMN kaudu.

 

Puuetega noorte muusika- ja kunstipäevad

 

Programmi kaasatakse kuni 35 eesti ja vene keelt kõnelevat noort, projekti plaanitav pikkus on 4 päeva ning projektis tegelevad noortega muusika – ja kunstiõpetaja, draamaringi juhendaja ning tegevusjuhendajad päevakeskusest.

Noorte heaolu ja tegevuste eest vastutavad igapäevaselt 5 täiskasvanut.

Programmi läbiviimise kohaks on Alajõe vald, Karjamaa puhkebaas, Ida-Virumaa.

Programmi eesmärk:

Saavutada ja hoida puuetega noortel võimalikult kõrget füüsilise-, meelelise-, intellektuaalse- ja sotsiaalse funktsioneerimise taset. Kodust eemalolekul õpivad noored iseseisvat toimetulekut.

Programm on vajalik Eesti Vabariigi Invapoliitika Üldkontseptsiooni igakülgseks täitmiseks. Programmi õnnestumine aitab saavutada ja hoida puuetega noortel võimalikult kõrget füüsilise-, meelelise-, intellektuaalse- ja sotsiaalse funktsioneerimise taset.

Programmi kaasatakse kuni 35 eesti ja vene keelt kõnelevat noort, projekti plaanitav pikkus on 4 päeva ning projektis tegelevad noortega muusika – ja kunstiõpetaja, draamaringi juhendaja ning tegevusjuhendajad päevakeskusest. Noorte heaolu ja tegevuste eest vastutavad igapäevaselt 5 täiskasvanut.

Kokkuleppeline programmi läbiviimise aeg on 05.08-09.08.2013.

4 päeva jooksul korraldatakse järgmised tegevused:

Muusikatunnid (grupis);

Kunstitunnid (grupis);

Draamaring (grupis);

Käsitöötunnid (grupis);

Spordivõistlused (ranna jalgpall, puu otsa ronimise võistlused, maastikumäng, matk, rahvastepall);

Võistlusmängud (viktoriin, sõnamängud, looduslikust materjalist meisterdamine, tsirkuse õhtu);

Lõkke- ja tantsuõhtud

Noored osalevad aktiivselt laagri igapäevaelu korraldamises (nõude pesemine, koristamine jne).

Projekti osaline toetus laekub HMN kaudu.

 

 

Järgmine lehekülg »