Sotsiaalkaitseministri määruste muutmise eelnõu

Kooskõlastamisel on sotsiaalkaitseministri määruste muutmise eelnõu “Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu“ ja sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ muutmine”.

Sotsiaalkaitseministri määrust nr 69 muudetakse seoses uue sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS 2) kasutuselevõtu tähtaja muutumisega. Määrusega lükatakse aasta võrra edasi kohustust sisestada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise käigus tekkivaid andmeid infosüsteemi ja neid infosüsteemi kaudu edastada. Sotsiaalkaitseministri määrust nr 66 muudetakse seoses vajadusega loobuda sõidu- ja majutuskulude kompenseerimise süsteemi muudatustest ning vajadusega täpsustada määruse pealkirja ja volitusnormi kehtivale sotsiaalhoolekande seadusele vastavaks.

Eelnõuga mh säilitatakse rehabilitatsiooniteenuse sõidukulu hüvitamise praegune kord (ei rakendu 1.01.2017 planeeritud muudatused.

Seega ka 2017. a peab isik sõidukulu hüvitist taotlema, esitades SKAle taotluse
ja kuludokumendid. SKA kodulehel http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/teenuse-eest-tasumine/ on järgmine info:

Juhul, kui inimese elukoht ja teenuse osutamise koht on erinevates
valdades või linnades, kompenseerib riik sõidukulud nii
rehabilitatsiooniteenuse saajale kui ka vajadusel tema saatjale
(lapsevanemale, abikaasale, hooldajale vm abistajale), kummalegi
maksimaalselt 41,55 eurot kalendriaastas.

Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile
vastav taotlus ja kuludokumendid.
Taotlus on kättesaadav siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/index.php?id=11165

Sõidukulu hüvitise saamiseks on vaja pärast rehabilitatsiooniteenuse
saamist esitada taotlus, kuhu tuleb märkida järgmised andmed:

► sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saanud isiku nimi ja isikukood
või sünniaeg, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber,
► juhul, kui taotletakse teenust saanud isiku saatja sõidukulu
hüvitamist, siis ka saatja nimi ja isikukood või sünniaeg, aadress,
e-posti aadress ja telefoninumber,
► Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni otsuse number;
► arvelduskonto number, kuhu hüvitis kantakse;
► andmed teenuse osutamisega seotud sõidukulude tekkimise kohta
(sõidu kuupäev, lähtekoht, sihtkoht, läbitud vahemaa kilomeetrites
jm);
► taotlusele tuleb lisada sõidukulu tõendavad originaaldokumendid
– sõidupiletid, bensiiniostu tšekid, taksoarved vm.

Sotsiaalkindlustusamet otsustab sõidukulude hüvitamise või sellest
keeldumise hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotluse, kuludokumentide ja
teenuse osutajalt arve saamise päevast arvates.