Igapäevaelu toetamine

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab igapäevaelu toetamise teenust alates veebruarist 2005.

Vastavalt tegevusloale saab Koda osutada teenust maksimaalselt 40 isikule.

Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning inimese lähedaste ja temaga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Mida teenuse raames tehakse?

  • kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades tema terviseseisundit,
  • vajadusel abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel, arendamisel, aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel,
  • juhendatakse tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel,
  • kujundatakse tööoskusi ja võimaldatakse töö tegemise harjutamist,
  • nõustatakse inimese lähedasi, sealhulgas temaga samas eluruumis elavaid inimesi tema käitumise ja suhtlemise eripärades,
  • toetatakse teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega inimesi toetavate gruppide tegutsemist nende juhendamise ja nõustamise kaudu,
  • kaasatakse inimest muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Kellel on õigus igapäevaelu toetamise teenust saada?

Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Samal ajal ei tohi talle osutada kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust, kuna nende teenuste raames tuleb igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevaid tegevusi nagunii teha.

Teenusele suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Teenuse eest tasumine

Igapäevaelu toetamise teenust rahastatakse riigieelarvest, mis tähendab, et inimene ise teenuse eest maksma ei pea. Vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahv 89, on kohalik omavalitsus (enda vallast pärit kliendi eest) kohustatud tasuma teenuseosutajale ruumidega (küte, vesi, elekter jne.) seotud kulud.  Tegemist on nn täiendava kohamaksuga.

SKA tasub teenuseosutajale arvete alusel teenuse osutamise eest. Igapäevaelu toetamise teenuse maksimaalse riigipoolse maksumuse on kindlaks määranud Vabariigi Valitsus.