Toetatud elamine

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda osutab toetatud elamise teenust alates jaanuarist 2007.

Vastavalt tegevusloale saab Koda osutada teenust maksimaalselt 14 isikule.

Toetatud elamise teenus on inimese sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu. Inimest juhendatakse majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga tagada tema võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.

Mida teenuse raames tehakse?

  • juhendatakse inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel,
  • juhendatakse inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel,
  • abistatakse ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat inimest,
  • luuakse võimalused inimese võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks,
  • valmistatakse inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendatakse ja abistatakse teda iseseisvalt elamiseks elamispinna hankimisel.

Kellel on õigus toetatud elamise teenust saada?

Toetatud elamise teenust on õigus saada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisel inimesel. Inimene, kellel on õigus toetatud elamise teenust saada, peab suutma ise enda eest hoolitseda ja tulema juhendamisel toime igapäevaelu toimingutega.

Soovitus kasutada toetatud elamise teenust peab olema kirjas rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks.

Teenusele suunamist ja teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

Teenuse eest tasumine

Toetatud elamise teenust rahastatakse riigieelarvest, mis tähendab, et inimene ise teenuse eest maksma ei pea. Inimene peab tasuma elamispinna kasutamisega seotud kulude eest.

SKA tasub teenuseosutajale arvete alusel teenuse osutamise eest. Toetatud elamise teenuse maksimaalse riigipoolse maksumuse on kindlaks määranud Vabariigi Valitsus.