Uudiste arhiiv: 2003

Uudis abivahenditest

Medical Hulgi AS juhataja Raivo Laast palus teavitada, et on veel alles rahasid doteerimaks mõningate tehniliste abivahendite ostusid.

Abivajajatel või nende esindajatel võtta kiiresti info ja võimaluste teadasaamiseks ühendust telefonidel 6737812, 056261136, 056474716

Teabepäevad Ida-Virumaa puuetega inimestele

Novembris ja detsembris 2003 toimusid Ida-Virumaal teabepäevad puuetega inimestele, kus käsitleti järgmisi teemasid:

 

  • Ülevaade muudatustest tervishoiukorralduses;
  • Ülevaade täiendavatest soodustustest;
  • Soodusretseptid;
  • Abivahendid;
  • Keda loetakse kindlustatud isikuks.

 

Teabepäevad olid nii eesti- kui venekeelsed. Osalemine oli aktiivne ning lektorid vastasid päeva lõpus ka küsimustele.

Lektoriteks olid Eesti Haigekassa Ida-Viru osakonna spetsialistid pr.Reet Simson ja pr.Eleonora Davõdova.

Projekti rahastajaks oli Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakond, projekt:”Patsientide teabepäevad”

Rehabilitatsioonipäevad Pühajärvel

20.10-22.10.2003 viibisid 7 venekeelset ja 21.11-23.11.03 10 eestikeelset aktiivsemat puudega inimest Valgamaal Pühajärve Puhkekeskuses. Kahe ravipäeva jooksul said osalejad nautida mitmeid raviprotseduure, kuulata loenguid tervislikust toitumisest, käia ujumas ja saunas, mängida bowlingut ning nautida ilusat loodust.

Hooldusega tegelevate töötajate koolitus

Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda koostöös Virumaa Teabekeskusega korraldas hooldusega tegelevatele töötajatele koolituse, mille lõpetanu sai 15.12.03 ka vastava tunnistuse.
Koolituse ülesandeks oli anda hoolekandetöötajatele teadmisi-, oskusi -, valmidust tööülesannete paremaks täitmiseks. Koolituse kogumaht oli 56 tundi s.o 7 koolituspäeva x 8 akadeemilist tundi.

Teemad, mida käsitleti:
hooldustoimingute põhimõtted;
hoolduse tööviisid ja-vahendid;
nõustamine kui üks oluline kliendiga suhtlemise viis;
usaldusliku suhte loomine;
abivajaja kuulamine ja mõistmine;
probleemse kliendiga suhtlemine;
kriisid;
töövahendid sotsiaalhooldustöös;
suhtlemine kliendiga;
eneseabi;
hooldus koostööna;
ametieetika hooldustöös;
eetilised probleemid hoolduses.

Rahastajad: Eesti Sotsiaalministeerium ning osalejate omaosalus

Elil esindajas Ida-Virumaal

10.12.2003 viibisid Ida-Virumaal Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu juhatuse liikmed ning liidu tegevjuht pr.Auli Lõoke. Esimene kohtumine toimus Sillamäe MTÜ Miloserdie esindajatega, Sillamäe Linnavalitsuse linnapea hr.Ain Kiviorgiga ja abilinnapea pr.Jelena Korsunovaga. Teine kohtumine toimus Narvas, kus kohtuti Narva IÜ Eenar liikmetega ning Narva Linnavalitsuse abilinnapea Reet Väljaga.
Kohtumistel osales ka Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht pr.Kaia Kaldvee. Mõlemal kohtumisel arutati probleeme, mis seotud just füüsiliste puuetega inimestega – ligipääsetavus, invatrantsport, õppimisvõimalused, elamistingimused, koostöö, seaduste täitmine jne. Päev oli töine ning peale kohtumisi jõuti ühisele arusaamisele, et selles valdkonnas on linnades palju tegematta. Mõlemad linnavalitsused ootavad puuetega inimeste organisatsioonidelt konkreetseid kirjalikke ettepanekuid, et neid siis eelarvekomisjonides arutada ning võimalusel ka 2004 aasta eelarvesse kanda.
Sellised kohtumised on vajalikud olukorra parandamisele kaasaaitamiseks.

Järgmine lehekülg »