Uudiste arhiiv: 2020

Kutse e-mõttetalgule “Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?” 14. oktoobril

Eesti Puuetega Inimeste Koda kutsub huvilisi osalema 14. oktoobril kell 10-13 toimuval e-mõttetalgul “Kuidas kaitsta psüühikahäirega inimeste huvisid?”
E-mõttetalgu eesmärk on luua ühine aruteluruum inimestele, kes on huvitatud psüühikahäirega inimeste inimeste huvide ja õiguste edendamisest Eestis. Ootame väga nii taastujaid, psüühikahäirega inimesi ja nende pereliikmed, kogemusnõustajaid, valdkonna MTÜ-de eestvedajad kui ka spetsialiste.

E-mõttetalgu raames anname ülevaate EPIKoja tegevusplaanist psüühikahäirega inimeste huvikaitse võrgustiku loomiseks. Lisaks tutvustame Eestis tegutsevate psüühikahäirega inimesi/taastujaid ja nende lähedasi koondavate MTÜ-de, seltsingute või muus formaadis tegutsevate gruppide seas 2020. aastal läbiviidud küsitluse tulemusi. Talgu esimese poole lõpetab vestlusring, kus tutvustame huvikaitse tähendust ja toome konkreetseid näiteid, milliste tegevuste kaudu on puuetega inimeste organisatsioonid oma liikmete huvisid ja õigusi kaitsnud. Teises pooles pakume kõigile osalejatele võimalust arutleda samadel teemadel väiksemates gruppides.

E-mõttetalgut modereerib Marleen Pedjasaar (SpeakSmart).

E-mõttetalgu toimub Zoom veebikeskkonnas ja osalemiseks on vajalik arvuti/nutiseade ning internet.

Registreerumine e-mõttetalgule toimub kuni 9. oktoobrini aadressil: http://bit.ly/e-mottetalgud

Registreerunutele saadame Zoomi veebilingi enne sündmuse toimumist.

Vajadusel tagame eesti viipekeele ja kirjutustõlke.

Palume teil kutset levitada oma võrgustikes, et see jõuaks inimesteni, kes on huvitatud valdkonda panustama.

Peagi saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha oma abivahendi tehinguid

1. oktoobrist saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses näha oma varasemaid ja ka uusi abivahendi ostu- ja üüritehinguid. Tehingute info abivahendite müüjate ja sotsiaalkindlustusameti vahel muutub reaalajas jälgitavaks. Paralleelselt jääb esialgu kasutusele ka isikliku abivahendi kaart, nii nagu see on siiani olnud. Teenuseosutaja teeb sissekande abivahendi ostnud inimese abivahendi kaardile ja ka digisüsteemi.

Abivahendi vajaja jaoks 1. oktoobri muudatus olulist ümberkorraldust kaasa ei too. Riigipoolse soodustusega tehingu tegemiseks on inimesel jätkuvalt vaja taotleda sotsiaalkindlustusametist isikliku abivahendi kaart ning see teenuseosutaja juurde kaasa võtta. Lisaks isikliku abivahendi kaardile on abivahendi soetamiseks jätkuvalt vaja spetsialisti poolt väljastatud abivahendi paberkandjal tõend. Paberil abivahendi kaart kaob täielikult ära hiljemalt 1. jaanuarist 2021. Isikliku abivahendi kaardi kasutamine jätkub tavapäraselt, kuniks teavitame avalikkust sellest eraldi.

Abivahendite e-teenust on sotsiaalkindlustusamet arendanud alates 2019. aasta septembrist. E-teenuse loomise eesmärk on inimese jaoks paberivaba teenus, mis võimaldab asjaajamist lihtsalt ja mugavalt. 1. oktoobrist rakenduv muudatus on abivahendite e-teenuse arendamise esimene samm ning amet jätkab protsessi parendamisega, et see inimese jaoks veelgi mugavamaks muuta.

Selleks, et amet saaks 1. oktoobril digisüsteemi esimese etapi kasutusele võtta, tuleb kõik septembrikuu abivahendi tehingud süsteemi sisestada kuu viimasel päeval. Selle tõttu ei saa 30. septembril abivahendeid müüvad ettevõtted teha riigipoolse soodustusega tehinguid, et amet saaks sellel päeval teenuseosutajatelt tehingute info kokku koguda ja need uude süsteemi üle kanda. Kõigil eelnevatel ja järgnevatel päevadel saab riigisoodustusega abivahendi ostu- ja üüritehinguid teha tavapärasel viisil.

Alates 1.jaanuarist 2021 korraldab raske ja sügava puudega laste tugiteenuseid kohalik omavalitsus

Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et alates uuest aastast hakkab raske ja sügava puudega laste tugiteenuseid sotsiaalkindlustusameti asemel korraldama kohalik omavalitsus (KOV). Lapsevanemate jaoks muutub teenuste taotlemisprotsess.Nagu seni, hindab KOV lapse abi- ja teenusevajadust, kuid alates 1.jaanuarist 2021 ka  korraldab ja rahastab teenuseid – raske ja sügava puudega lapse tugiisikuteenust, lapsehoiuteenust ja sotsiaaltransporditeenust. Kui lapse teenuste vajadus on kohaliku omavalitsuse poolt juba varasemalt juhtumiplaanis hinnatud, siis teenuste saamine süsteemi muutumisel ei katke.

Teenuste jätkumiseks palutakse seni teenuseid sotsiaalkindlustusameti kaudu saanud laste vanematel esimesel võimalusel (oktoobris/novembris 2020 a.) pöörduda oma elukohajärgse KOV poole ja leppida kokku teenuste jätkumine alates 1. jaanuarist 2021. Kui Teil on lisaküsimusi, siis aitavad Teid ka sotsiaalkindlustusameti koordinaatorid. Kontaktid leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Sotsiaalkindlustusamet palub mõistvat suhtumist ja loodab, et teenuse korralduse üleminekuaeg möödub tõrgeteta.

По-русски:
Департамент социального страхования сообщает, что начиная с нового года услуги социального обеспечения для детей с тяжелыми и глубокими недостатками здоровья будет предоставлять местное самоуправление. Для родителей в связи с этим изменится порядок обращения за получением услуги.Как и раньше, местное самоуправление оценивает потребности ребенка в помощи и социальных услугах, а с 1го января 2021 года оно же будет отвечать за организацию и финансирование этих услуг – услуги опорного лица, услуги дневного присмотра и социального транспорта. Если ребенок уже получил позитивное решение о потребности в этих услугах, оно останется в силе без изменений и с нового года.

Для продолжения получения опорных услуг родителей просят обратиться в местное самоуправление по месту жительства при первой возможности (в октябре-ноябре 2020 года) и договориться о том, как услуги будут оказываться с 1 января 2021 года. Координаторы Департамента социального страхования готовы ответить на дополнительные вопросы. Контакты можно найти на веб-странице департамента.

Департамент социального страхования просит отнестись к изменениям с пониманием и надеется, что переход на новую систему предоставления опорных услуг пройдет гладко.

Ida-Virumaal käivitatakse KOV sotsiaalteenuste arendamise pilootprojekt

Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi pilootprojekti, et töötada välja mentorlusprogramm, millega edaspidi toetada kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel. Täna sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel leppisid osapooled kokku, et tegevusi hakatakse ellu viima juba sel suvel.

„Soovime töötada välja toimiva koostöömudeli, et soodustada konkreetsete piirkondade põhiselt sotsiaalhoolekande valdkonna arendamist,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Riigi jaoks on oluline nõustada ja toetada omavalitsusi igakülgselt selles, et inimestele oleks abi igal pool kiire, kvaliteetne ja asjakohane.“

Tuleval nädalal toimuvad Toilas mõttetalgud, kus tutvustatakse Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna spetsialistidele maakonnas läbiviidava pilootprojekti ideed. Esmalt kaardistatakse ära Ida-Virumaale iseloomulikud mured ja kitsaskohad ning kohtumise teises pooles räägitakse võimalikest lahenduskäikudest. Talgutele on osalema oodatud omavalitsuste juhid, valdkonna abivallavanemad, sotsiaalnõunikud, sotsiaalosakonna juhid ja teenuseosutajad. Samuti on ka ajakirjanikel võimalus üritusel osaleda.

Pilootprojekti käigus moodustatakse töörühmad, kuhu kaasatakse kohalikud eksperdid. Töörühmades valitakse igast kohalikust omavalitsusest välja teenused, mida on piirkonnas enim vaja pakkuda või arendada. Koostöös teenusedisaineritega töötatakse välja juba konkreetsemad lahendused. Pilootprojekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Projekt kestab 2020. aastani lõpuni.

« Eelmine lehekülg